Goverment of NepalNational Planning Commission SecretariatNational Development Volunteer Service (NDVS)

User Manual

अनलाइन आवेदन भर्ने तरिका

(1)  Internet Browser खोली www.volunteer.gov.np लेखी Home Page मा प्रवेश गर्ने ।

Smiley face

(2)  Volunteer Application Submit गर्नको लागि Home Page को Sign Up लेखिएको ठाउँमाFirst Name, Last Name, Email, User Name र Password लेखी Submit button मा click गरी Sign Up गर्ने ।

Smiley face

(3)  Submit button मा click गरिसकेपछि Check your Email to verify your Account! लेखिएको Message देखिने छ ।

Smiley face

(4)  यसपछि आफूले Sign Up गर्दा लेखिएको Email Verification को लागि आफ्नो Email खोली Inbox/Spam/Junk मध्ये कुनै एक ठाउँमा Account Validation शीर्षकमा Email आएको हुन्छ ।

Smiley face

(5)  सो Email खोल्दा Click the link given below to validate your account! Click Here लेखिएको Message देखिन्छ । जसमा Click Here लेखिएको ठाउँमा Click गर्ने ।

Smiley face

(6)  Click Here लेखिएको ठाउँमा Click गर्दा यस System को Login page खुल्छ । अब आफूले Sign Up गर्दा लेखिएको Email र Password राखी Login गर्ने ।

Smiley face

(7)  Login गरे पछि Dashboard Panel खुल्छ ।

Smiley face

(8)  अब Edit Profile मा गएर आफ्नो Profile Edit गरि आवश्यक सुचना सहित Profile Image र Cover Image Upload गर्ने।

Smiley face

(9)  Online Application Submit गर्न Submit Application मा गएर दिएका Field हरु भर्ने ।

Smiley face

(10)  फारम Submit गर्नका लागि Submit Button मा Click गर्ने । एक पटक Submit गरिएको आवेदन आवेदक स्वयंले सच्याउन सकिने छैन ।

Smiley face

(11)  Application Submit भए पछि तपाईको Application Successfully Submit भएको सुचना र Registration Number तपाईको Email मा पठाईनेछ । जसलाई तपाईले सुरक्षित राख्नुपर्ने छ ।

Smiley face

Steering Committee

image
  • Dr. Swarnim Waglé
  • Chairman
image
  • Mr. Bishnu Prasad Lamsal
  • Member
image
  • Mr.Tulasi Prasad Gautam
  • Member
image
  • Mr. Shivraj Chaulagain
  • Member-Secretary