Goverment of NepalNational Planning Commission SecretariatNational Development Volunteer Service (NDVS)

News And Event

स्वयंसेवकको लागि अनलार्इन आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचनाAugust 24,2017

मिति २०७४/५/८ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवाको लागि यस कार्यालयको वेवसार्इट www.volunteer.gov.np  मा अनिवार्य रुपमा पुन: सूचीकृत हुने बारे