Goverment of NepalNational Planning Commission SecretariatNational Development Volunteer Service (NDVS)

News And Event

स्वयंसेवक जनशक्ति माग सम्बन्धमा । August 25,2017

तहाँ  कार्यालयहरु अन्तर्गत  स्वयंसेवकको  रुपमा कार्य गर्न इच्छुक  ज नशक्तिको   माग संकलन गर्ने  सम्बन्धमा ।