Goverment of NepalNational Planning Commission SecretariatNational Development Volunteer Service (NDVS)

News and announcements

स्वयंसेवक जनशक्ति माग सम्बन्धमा
Read More
स्वयंसेवकको लागि अनलार्इन आवेदन गर्ने सम्बन्धी
Read More
मिति २०७२/१२/०९ पश्चात् सूचीकृत भइसकेका उम्मेदवारले पुन सूचीकृत हुनु
Read More

Read More

Read More